foto

Nieuwe aanpak herontwikkeling MOB-complex

Op 17 april heeft de gemeente Bussum de uitgangspunten voor een nieuwe aanpak gepubliceerd:

Het MOB-complex wordt herontwikkeld met de nieuwe aanpak ‘Gebiedsontwikkeling 2.0’, waarbij flexibiliteit en vrijheid voor toekomstige bewoners centraal staan.

Een nieuwe manier van herontwikkeling, met meer spreiding in de woningprijzen, is noodzakelijk voor het slagen van dit unieke project in de huidige marktomstandigheden, aldus wethouder Ruimtelijke Ordening Paul Barneveld.

De doelstelling van het project blijft het toevoegen van het terrein aan natuurgebied Cruysbergen met behoud van landschappelijke kwaliteiten en versterking van cultuurhistorische elementen. Het toevoegen van woningbouw maakt dit project financieel mogelijk.

Voor de herontwikkeling van het MOB-complex betekent deze nieuwe aanpak concreet:
o Werken met gezamenlijk gedragen ambities
o Opdelen van het te bebouwen gedeelte in een aantal deelplannen
o Verkopen grond en ontwikkelen per deelplan
o Vrijheid geven aan de toekomstige bewoners van het terrein
o Aanpassing van het woningbouwprogramma (aantallen en prijsklassen)

Voor de zomer 2013 wordt het ambitiedocument opgesteld, waarna inspraak volgt. Na vaststelling door de gemeenteraad kan het eerste deelplan in de tweede helft van 2013 worden ontwikkeld. Naar verwachting kan de bouw van het eerste deelplan, na een planologische procedure en de omgevingsvergunning, eind 2014 starten.

 

Historie

Het MOB (mobilisatie)-complex is in de jaren vijftig van de vorige eeuw aangelegd op de voormalige paardenrenbaan Cruysbergen. Het ligt tussen de Hilversumse Meentweg, de Franse Kampweg (achter de Hocras) en de Nieuwe ‘s Gravelandseweg. Daar is ook de toegangsweg. Het terrein was bij defensie in gebruik als opslagplaats. In het gebied staan nog altijd loodsen, bunkers en asfaltbanen. Een belangrijk onderdeel daarvan was de BOS-opslag, een defensieafkorting die staat voor Benzine, Olie en Smeermiddelen.

 Luchtfoto MOB-complex.pngOver het gebied is al langere tijd overleg gaande van Bussum met het Goois Natuurreservaat en de terreineigenaar Domeinen. GNR wil het gebied het liefst betrekken bij het natuurgebied Cruysbergen, omdat het terrein een belangrijke schakel is tussen Spanderswoud en Naardermeer. Waarschijnlijk komt er een compromis uit, waarbij er een aantal grotere villa- of appartementwoningen zal komen, met behoud van de natuurlijke omgeving. Eerder werd gesproken over 25 wooneenheden. Hoe duurder de woningen worden, des te meer grond kan Bussum overdragen aan de natuurbeheerders. Als de grond minder oplevert, zou de gemeente geld moeten toeleggen op het project, want niet de bedoeling is. 

 

De zogenaamde "Nota van uitgangspunten" en verdere documenten rond de besluitvorming en de inspraakprocedure vindt u hier.